Educación de adultos

Listado de normas en vigor de ámbito autonómico y estatal

  • Circular 3/2021 da secretaría xeral de educación e formación profesional, para a organización e posta en funcionamento das ensinanzas de bacharelato para persoas adultas, nas modalidades presencial e a distancia, nos ies e centros epa autorizados para impartilas, no curso 2021-2022.
  • Circular 4/2021, da secretaría xeral de educación e formación profesional, pola que se ditan instrucións sobre a organización e o funcionamento dos centros epa e dos institutos de educación secundaria que impartan ensinanzas básicas de educación para persoas adultas polas modalidades presencial e a distancia no curso 2021/2022.
Área privada
Español