Comedores

Listaxe de normas en vigor de ámbito autonómico e estatal

  • Aclaracións ás instrucións 2/2021 e 3/2021 sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa e indirecta no curso escolar 2021-2022.
  • Instrución 3/2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade do 1 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2021-2022.
  • Instrución 2/2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade do 1 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2021-2022.
  • Instrución 3/2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional do 16 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2020-2021.
  • Instrución 2/2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional do 16 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2020-2021.
  • Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación.
  • Orde do 21 de febreiro de 2007 pola que se regula a organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
  • Corrección de erros da Orde do 21 de febreiro de 2007.
  • Orde do 13 de xuño de 2008 pola que se modifica a do 21 de febreiro de 2007 pola que se regula a organización, o funcionamento e a xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios dependentes desta consellería.
Área privada
Galego