Ensinanzas de réxime especial

Listaxe de normas en vigor de ámbito autonómico e estatal

  • Resolución do 8 de setembro de 2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de réxime especial no curso académico 2021/22.
  • Orde do 22 de xullo de 2021 pola que se desenvolven determinados aspectos da ordenación académica nas modalidades deportivas de ensinanzas de réxime especial implantadas na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Instrucións conservatorios 2021_22, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional para a aplicación do calendario do curso 2021/22 nos conservatorios elementais e profesionais de música e danza, e conservatorios superiores de música.
  • Instrucións do 31 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento das ensinanzas de réxime especial para o curso 2020-2021.
Área privada
Galego